ด้วยวิสัยทัศน์ (VISION) ของ นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
ได้ให้ความสำคัญกับการทำงานเชิงรุกที่เน้นผลสัมฤทธิ์ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล การบริหารจัดการที่ดี Good Governance และการบูรณาการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน การใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยี IOT ในการลดขั้นตอนในการทำงานที่ซ้ำซ้อน ของอบจ. และการเพิ่มบทบาทหน้าที่ให้สมาคมฯ การเป็นศูนย์อำนวยการ แก้ไขปัญหาอุปสรรค ส่งเสริมภารกิจ และ การช่วยเหลือแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศไทย ในการรับถ่ายโอนภารกิจที่สำคัญ เช่น การถ่ายโอน (รพ.สต.) และการอำนวยความสะดวกในการให้บริการกับภาคประชาชนทุกมิติ

ระบบสำนักงานดิจิทัลเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะนำมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมาคมแบบเร่งด่วน ภายใต้ข้อจำกัดของสถานการณ์โรคระบาด ด้วยระบบนี้จะเพิ่มศักยภาพของทีมงานได้อย่างเป็นรูปธรรม สร้างภาพลักษณ์ใหม่ขององค์กรที่จะเป็นองค์ชั้นนำแห่งการเปลี่ยนแปลงในทศวรรษหน้า